Skip navigation
Logo
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/9783
acessibilidade
Title: A interpretación do Patrimonio como instrumento na xestión turística dos espazos naturais protexidos
Authors: Pazos, Araceli Serantes
Keywords: Patrimonio
Xestión turística
Espazo natural
Interpretación do patrimonio
Issue Date: Jan-2009
Publisher: CEA-ISCTE & GERPRESS
Abstract: A Interpretación do Patrimonio (IP en adiante) é o arte de comunicar in situ os valores patrimoniais a un público xenérico que visita o lugar no seu tempo libre. Xa a remates dos anos 60, do século pasado!, Freeman Tilden defi nía esta disciplina como “unha actividade educativa que pretende revelar significados e interrelaciones mediante o uso de obxectos orixinais, experiencias de primeira man e medios ilustrativos, en lugar de simplemente transmitir a información dos feitos” (2006: 35). Si tivéramos que definir esta disciplina de forma sintética optaríamos por dicir que é unha técnica de comunicación estratéxica.
Peer reviewed: Não
URI: http://hdl.handle.net/10071/9783
ISBN: 978-989-96094-0-2
Appears in Collections:CEI-CLN – Autoria de capítulos de livros nacionais

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
n1a06.pdf129.48 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.