Skip navigation
Logo
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/18154
acessibilidade
Title: Gerencialismo universitario y publicación científica
Other Titles: University managerialism and scientific publishin
Authors: Ampudia de Haro, F.
Keywords: Factor d’impacte (FI)
Carrera acadèmica
Norbert Elias
Neoliberalisme
EC3metrics
Emerald
Springer.
Issue Date: 2019
Publisher: Diputació de València
Abstract: L’objectiu de l’article és fer una aproximació al fenomen del gerencialisme universitari i i la relació que té amb el sistema de publicació científica. En el vessant acadèmic, l’adopció de tècniques i discursos associats a l’univers de la gestió inclou una visió específica sobre per què i com es publica, a més de la finalitat que cal donar a allò que s’ha publicat. Aquest treball explora el discurs que legitima tal visió i reconstrueix l’arquetip conductual i emocional que prescriu. Aquesta reconstrucció és possible a partir del material empíric que proporcionen diferents manuals, seminaris i cursos dirigits al professorat universitari amb la intenció de millorar-ne la productivitat publicadora. Per últim, es fa una reflexió crítica sobre les implicacions que aquest discurs i arquetip tenen en contextos acadèmics semiperifèrics en termes de producció i consum de coneixement científic.
Peer reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10071/18154
DOI: 10.28939/iam.debats.133-1.4
ISSN: 0212-0585
Ciência-IUL: https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-60004
Appears in Collections:CIES-RI - Artigos em revista científica internacional com arbitragem científica

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
DEBATS_gerencialismo_publicación.pdfVersão Editora578.91 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.