Skip navigation
Logo
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/17954
acessibilidade
Title: Interkulturalizmus és diverzitás a portugál iskolákban: romák Lisszabon nagyvárosi térségében
Authors: Mendes, M.
Issue Date: 2014
Abstract: Az etnikai, társadalmi, kulturális, földrajzi, vallási és nyelvi sokszín?ségük által meghatározott egyének és közösségek együttélése a modern társadalmakban az egyik leginkább vitatott kérdés. Ha a romákhoz kapcsolódó európai diskurzust vizsgáljuk, szembet?n?, hogy a „romakérdés” számos európai ország pedagógiai diskurzusában megjelenik, ahol egymás mellett vannak jelen a posztkoloniális diskurzusok és gyakorlatok, az univerzalista megközelítések és a neoliberalizmus is. E cikk célja néhány, a társadalmi sokféleséggel foglalkozó szakirodalomban használt fogalom kritikai elemzése, azaz a multikulturalizmus, interkulturalizmus, szuperdiverzitás fogalmának és értelmezési tartományainak vizsgálata. Az elemzés egy olyan empirikus vizsgálaton alapul, amely a romák helyzetét vizsgálta a portugál oktatási rendszerben. A tanulmány három részb?l áll: az els? rész bevezeti és elemzi a fent említett, a tanulmány f? pilléreiként használt fogalmakat, a második rész röviden áttekinti az interkulturális társadalom kialakítása érdekében tett oktatáspolitikai lépéseket, végül a harmadik rész egy, a Lisszabon nagyvárosi térségében él? romák iskoláztatásának kérdéseit vizsgáló kvalitatív tanulmány eredményeit mutatja be. A tanulmány végére néhány olyan megfontolás került, amely néhány, a roma népességre vonatkozó trendet bemutatva hozzájárulhat a közpolitikák vitáihoz.
Peer reviewed: no
URI: http://hdl.handle.net/10071/17954
Ciência-IUL: https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-22002
Appears in Collections:CIES-OP - Outras publicações

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
mendes.pdfVersão Editora212.75 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.