Skip navigation
Logo
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/17954
Full metadata record
acessibilidade
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMendes, M.-
dc.date.accessioned2019-04-30T09:11:15Z-
dc.date.available2019-04-30T09:11:15Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10071/17954-
dc.description.abstractAz etnikai, társadalmi, kulturális, földrajzi, vallási és nyelvi sokszín?ségük által meghatározott egyének és közösségek együttélése a modern társadalmakban az egyik leginkább vitatott kérdés. Ha a romákhoz kapcsolódó európai diskurzust vizsgáljuk, szembet?n?, hogy a „romakérdés” számos európai ország pedagógiai diskurzusában megjelenik, ahol egymás mellett vannak jelen a posztkoloniális diskurzusok és gyakorlatok, az univerzalista megközelítések és a neoliberalizmus is. E cikk célja néhány, a társadalmi sokféleséggel foglalkozó szakirodalomban használt fogalom kritikai elemzése, azaz a multikulturalizmus, interkulturalizmus, szuperdiverzitás fogalmának és értelmezési tartományainak vizsgálata. Az elemzés egy olyan empirikus vizsgálaton alapul, amely a romák helyzetét vizsgálta a portugál oktatási rendszerben. A tanulmány három részb?l áll: az els? rész bevezeti és elemzi a fent említett, a tanulmány f? pilléreiként használt fogalmakat, a második rész röviden áttekinti az interkulturális társadalom kialakítása érdekében tett oktatáspolitikai lépéseket, végül a harmadik rész egy, a Lisszabon nagyvárosi térségében él? romák iskoláztatásának kérdéseit vizsgáló kvalitatív tanulmány eredményeit mutatja be. A tanulmány végére néhány olyan megfontolás került, amely néhány, a roma népességre vonatkozó trendet bemutatva hozzájárulhat a közpolitikák vitáihoz.-
dc.language.isohun-
dc.relationPEst-OE/SADG/UI3126/2013-
dc.rightsopenAccess-
dc.titleInterkulturalizmus és diverzitás a portugál iskolákban: romák Lisszabon nagyvárosi térségében-
dc.typeother-
dc.pagination1 - 13-
dc.peerreviewedno-
dc.journalTaní-Tani Online-
degois.publication.firstPage1-
degois.publication.lastPage13-
degois.publication.titleInterkulturalizmus és diverzitás a portugál iskolákban: romák Lisszabon nagyvárosi térségében-
dc.date.updated2019-04-30T10:10:52Z-
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
iscte.identifier.cienciahttps://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-22002-
Appears in Collections:CIES-OP - Outras publicações

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
mendes.pdfVersão Editora212.75 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.