Skip navigation
Logo
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/11544
acessibilidade
Title: Ulises en África o la sobrexposición de debates: representación política, descentralización administrativa, pluralismo jurídico y desarrollo rural en África subsahariana
Authors: Farré, Albert
Keywords: Autoridades tradicionais
Realeza
Desenvolvimento
Reino Buganda
Etnia Diola
Etnia Swazi
Etnia Zunguze
Etnia Manjaca
Issue Date: Oct-2009
Publisher: Centre d'Estudis Africans i Interculturals
Abstract: Des de l'inici de la decada dels noranta, parcialment en parallel al procés democratitzador, es pot apreciar en molts païses africans una nova visibilització de les autoritats tradicionals. La natura d'aquestes autorias, aixi com llur relació amb el poder colonial i amb els estats actuals, són molt variables. L'article fa un repàs antológica d'aquista diversity que afecta directamente les formes com estas "reemergint" en la vida pública: régulo maniaco, man diola, kabala de Buganda, mwami anande, hosi zunguze, rei swazi.
Peer reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10071/11544
ISSN: 1130-5703
Appears in Collections:CEI-RI - Artigos em revista científica internacional com arbitragem científica

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
Albert Farré_Thema.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.