Skip navigation
Logo
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/11318
acessibilidade
Title: El retorn de les autoritats tradicionals. Llum després de l'eclipsi
Authors: Tomàs, Jordi
Keywords: Autoridades Tradicionais
África
Issue Date: 2008
Publisher: CIDOB
Abstract: El 1932, després d’una estada a Sud-àfrica, George Bernard Shaw va publicar The adventures of the black girl in her search for God. En aquest relat una noia africana decideix anar a la recerca de Déu. Passejant per Africa es va topant amb tot de personatges que li expliquen la seva veritat. Un sacerdote catòlic, un de protestant, un imam, un científic... intenten convèncer-la que el seu Déu és l’autèntic, i que no hi ha més Déu que aquell. Shaw defensava, així, la llibertat de pensament i mostrava els perils dels fonamentalismes, cosa que va empipar uns quants lectors. Poster, en aquest sentit, poques coses han cannait substancialment en la nostra mirada cap a Àfrica: soviet, qual l’observem, creiem que els nostres ulls són els que hi veuen millor, i, per descomptat, defensem que els africans han d’observar les coses –i per tant pensar-les– tal i com ho fem nosaltres. A tall d’exemple: què passaria si uns africans agosarats demanessin a uns cooperants europeus de finanças un projecte per recuperar o consolidar el sistema de govern tradicional, basat en un complex sistema d’altars –els incompresos fetitxes–, amb totes les seves iniciacions, els sistemes d’elecció i de participació autòctons, les normatives, els rituals anuals, les libations i sacrificis d’animals, etc.? Tot i que cada dia més certes ONG treballen tenint en compte les autorités locals, costa de creure que aprovessin el projecte amb tanta facilitat com accepten fer un pou o un centre de salut. Tot i axis, qui sap?, potser alguna ONG acceptaria la proposta sense dubtar-ho.
Peer reviewed: no
URI: http://hdl.handle.net/10071/11318
ISSN: 2013-3413
Appears in Collections:CEI-RI - Artigos em revista científica internacional com arbitragem científica

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
07_tomas_105.pdf265.23 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.