Skip navigation
Logo
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/9760
acessibilidade
Title: Cambio climático, educación ambiental e turismo: unha reflexión para o futuro de São Tomé
Authors: Cartea, Pablo Ángel Meira
Keywords: Cambio climático
Educación ambiental
Turismo
São Tomé e Príncipe
Issue Date: Jan-2009
Publisher: CEA-ISCTE & GERPRESS
Abstract: Para min é un pracer moi grande estar en São Tomé e Príncipe e participar neste foro. conferencia. É tamén, e sobre todo, a oportunidade de vivir e compartir unha gran experiencia. Xa levo por estes lugares cerca de dúas semanas, e conforme fun coñecendo as circunstancias do país e as súas xentes, e despois de ollar tamén o conxunto das comunicacións que se presentan ao Seminario, pensei que podía ser interesante facer unha pequena mudanza, ou grande, conforme se mire, na orientación temática da comunicación que tiña inicialmente prevista. No final, penso eu, se entenderá que esta mutación non é realmente tan grande respecto da proposta que aparece no libro de resumos do Seminario como pode parecer.
Peer reviewed: Não
URI: http://hdl.handle.net/10071/9760
ISBN: 978-989-96094-0-2
Appears in Collections:CEI-CLN – Autoria de capítulos de livros nacionais

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
n1a04.pdf168.58 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.