Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10071/11545
Author(s): Tomàs, Jordi
Date: Oct-2009
Title: L'enigma bainunk: primeras notes per a una recrea futura
Number: 20
Pages: 72-76
ISSN: 1130-5703
Keywords: Bainunk
Joola
Identidade
História
Aculturação
Alta Guiné
Abstract: Bainunk és l'ape.latiu d'un pole, una lengua i una cultura altamente relacionada amo altera de la mateixa regió de l'Alta Guinea, en particular del joola. A diferencia d'alares grupo, els bainunk semblen está inmersos en un profundo declina que porta cap a la desaparición des de la vetea del período colonial. Aquest procés d'etnocidi aparent, genera tot un seguir d'interrogante sobre les identitats collectives, cultural, sí pero també politiquees, en una región on la major part del grupo que es consideren autòctons comparteixen l'essencial de l'astil de vida, tecno-econòmic i ecológica, religiós… Estan realment desapareixent els bainunk? S'amaguen? Sin una fase identitària d'un ciclo más ample? Què és el que desapareció o s'oculta? El caso del bainunk pot illuminar els significats de l'etnicitat a la estimular recerques similars en medis diferents.
Peerreviewed: no
Access type: Open Access
Appears in Collections:CEI-RI - Artigos em revista científica internacional com arbitragem científica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jordi Tomàs.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.