Skip navigation
Logo
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/11545
acessibilidade
Title: L'enigma bainunk: primeras notes per a una recrea futura
Authors: Tomàs, Jordi
Keywords: Bainunk
Joola
Identidade
História
Aculturação
Alta Guiné
Issue Date: Oct-2009
Publisher: Centre d'Estudis Africans i Interculturals
Abstract: Bainunk és l'ape.latiu d'un pole, una lengua i una cultura altamente relacionada amo altera de la mateixa regió de l'Alta Guinea, en particular del joola. A diferencia d'alares grupo, els bainunk semblen está inmersos en un profundo declina que porta cap a la desaparición des de la vetea del período colonial. Aquest procés d'etnocidi aparent, genera tot un seguir d'interrogante sobre les identitats collectives, cultural, sí pero també politiquees, en una región on la major part del grupo que es consideren autòctons comparteixen l'essencial de l'astil de vida, tecno-econòmic i ecológica, religiós… Estan realment desapareixent els bainunk? S'amaguen? Sin una fase identitària d'un ciclo más ample? Què és el que desapareció o s'oculta? El caso del bainunk pot illuminar els significats de l'etnicitat a la estimular recerques similars en medis diferents.
Peer reviewed: no
URI: http://hdl.handle.net/10071/11545
ISSN: 1130-5703
Appears in Collections:CEI-RI - Artigos em revista científica internacional com arbitragem científica

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
Jordi Tomàs.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.