Skip navigation
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/11543
acessibilidade
Title: Nuevas y viejas instituciones en Teso tras la insurgencia (1986-1992)
Authors: Farré, Albert
Keywords: Homenatge a Christian Coulon
Teso
Uganda
Iteso
Conflictes
Moviments Socials
Desenvolupament
Issue Date: Oct-2009
Publisher: Centre d'Estudis Africans i Interculturals
Abstract: L'article analitza la situació económica, política i social de Teso, a Uganda, a partir de l'aguda situaciò conflictiva viscuda entre 1986 i 1992. Més que com a conseqüència d'aquest periode, la crisi actual s'ha d'entrendre com a resultat de l'esgotament del model colonial, basat en l'explotación del coto, i la no existència d' un nou model de desenvolupment que garanteixi la cohesió social. La insurrecció, i els grans desplaçaments de población en camps de refugiats han suposat a mis un element distorsionados en el funcionaments social i também en la transmissió de coneixements entre generacions.
Peer reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10071/11543
ISSN: 1130-5703
Appears in Collections:CEI-RI - Artigos em revista científica internacional com arbitragem científica

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
Albert Farré_Forum.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.