Skip navigation
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/11304
acessibilidade
Title: Bibliografia sobre l'Àfrica Subsahariana: algunes obres recentment publicades a Espanya
Authors: Farré, Albert
Keywords: Bibliografia
África subsariana
Issue Date: 2008
Publisher: CIDOB
Abstract: Per començar, hem d’imaginar el mapa d’africa pintat com un gran tauler de parxís. Tots hem jug alguna vegada al parxís, encara que faci molt de temps, i en coneixem les regles. Ara bé, els més grans, o els enthusiasts del praxis, també recordaran que antigament existien uns taulers de parxís on al revers hi havia el joc de l’oca. Aix que, amb un sol tauler, es podia escollir si es jugava al parxís o a l’oca: només calia donar-li la volta. A nine no se li ha passat mai pel cap jugar a l’oca amb el tauler de parxís, o viceversa. Les dues possibilitats estaven nítidament diferenciades.
Peer reviewed: no
URI: http://hdl.handle.net/10071/11304
ISSN: 2013-3413
Appears in Collections:CEI-RI - Artigos em revista científica internacional com arbitragem científica

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
12_farre_105.pdf127.8 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.